Søknad om deling/justering av grunneiendom

Det er mulig å bruke “Søknad uten ansvarsrett” for å sende søknad om deling/justering av grunneiendom (delesøknad)

Velg tiltakstype etter hva som skal gjøres:

 

Det må spesifiseres i følgebrev (enten rett i tekstfeltet eller som vedlegg) hva det søkes om:

 • Fradeling av grunneiendom (parsell)

 • Fradeling av anleggseiendom

 • Fradeling av tilleggsparsell, arealoverføring eller grensejustering

 • Fradeling av veggrunn

 • Mindre endring av gjeldende reguleringsplan eller bestemmelser

Det må også listes opp hver parsell/teig med følgende felter pr. linje:

 • Parsell nummer

 • Areal

 • Formål

 • Selvstendig bruksenhet (Ja/Nei)

 • Tilleggsparsell/-teig (Ja/Nei)

  • Gnr/Bnr for eksisterende matrikkel hvis tilleggsparsell

Dette kan gjøres som vedlegg til under “Arealberegning”

 

Det bør også spesifiseres at det søkes om rekvisisjon av oppmålingsforretning.

NB: Sender du på vegne av hjemmelshaver/tiltakshaver så les denne for tildeling av rettigheter i Altinn: https://neobygg.atlassian.net/wiki/spaces/FAQ/pages/1851588609

Eksempler på skjemaer og skriv fra kommunene:

Trondheim: https://www.trondheim.kommune.no/fradeling-eiendom/
Skjema: https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/12-skjema-pdf/fradelingeiendom_2018.pdf

Stavanger: https://www.stavanger.kommune.no/deling
Skjema: https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/skjema-a-a/bolig-og-bygg/seksjonering-deling-og-oppmaling/deling-av-eiendom/deling-av-eiendom-skjema-bestilling.pdf

Oslo: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/seksjonering-deling-og-oppmaling/deling-av-eiendom-tomt/
Skjema: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/131534-1490616005/Tjenester og tilbud/Plan%2C bygg og eiendom/Byggesaksveiledere%2C normer og skjemaer/Deling%2C justering%2C arealoverføring - Søknadsskjema.pdf