Signatur fra tiltakshaver

I de tidligere skjemaene var det krav om signatur fra tiltakshaver, dette er det foreløpig ikke støtte for på den digitale plattformen fra DiBK/Altinn som Byggesøknaden.no kjører på.

I byggesaksforskriften er løses dette ved krav om at ansvarlig søker får tiltakshaver til å signere på utskrift av sendt digital søknad og oppbevarer denne. Denne må kunne fremvises til kommunen hvis det etterpørres. Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488/KAPITTEL_2-4#§5-1 “Ved bruk av elektronisk søknad skal ansvarlig søker kunne dokumentere tiltakshavers underskrift dersom kommunen krever det.”

I veiledningen til forskriften (https://dibk.no/regelverk/sak/2/5/5-1/) er dette utdypet: “Etter pbl. § 21-2 første ledd skal søknad om tiltak med ansvarlige foretak i utgangspunktet underskrives av tiltakshaver og ansvarlig søker. Ved digital søknad er dette upraktisk. Søker viser i stedet sin tilknytning til tiltakshaver ved å ha tiltakshavers underskrift på et forpliktende dokument. Dette oppfyller kravet om underskrift. Ansvaret formaliseres og synliggjør for tiltakshaver at han er ansvarlig overfor kommunen, særlig for tiltaket, men også for byggesaksgebyret.

Rent praktisk kan dette løses ved at en utskrevet kopi av den digitale søknaden er underskrevet av tiltakshaver og ansvarlig søker. Den underskrevne søknaden oppbevares hos ansvarlig søker, slik at den kan fremvises dersom kommunen ber om det.”

Vi anbefaler å sende kopi av den sendte søknaden med AR-nummer fra Altinn til tiltakshaver for å få underskrift på denne og oppbevare denne hvis kommunen etterspør underskrift.

Vi vil på sikt lansere en heldigital signaturtjeneste for tiltakshaver i Byggesøknaden.no