Oppdatering av hjemmelshavere nabomatrikler og tiltaksmatrikkel

Informasjon om hjemmelshavere på nabomatriklene blir satt i prosjektet ditt i Byggesøknaden når nabovarselet opprettes. Denne informasjonen forblir deretter statisk. Hvis det går en stund mellom at du oppretter nabovarselet og utsending av nabovarselet kan det hende at det skjer eierskifte på noen av nabomatriklene. Nye hjemmelshavere på den aktuelle matrikkelen vil da ikke komme automatisk inn i nabovarselet i ditt prosjekt. Du må slette naboene og generere dem på nytt for å hente ny hjemmelsinformasjon. For å hente ny informasjon om hjemmelshavere på alle nabomatrikler kan du trykke Fjern naboer og deretter Generer naboer, se skjermbildet nedenfor.

Du kan også oppdatere hjemmelsinformasjon enkeltvis på matrikler ved å fjerne markeringen, dvs. trykk på det lillafargede delen (ikke i sirkelen som angir antallet hjemmelshavere) og så markerer du matrikkelen på nytt, slik at den blir lilla igjen. Da vil hjemmelsinformasjonen for akkurat denne matrikkelen oppdateres.

Informasjon om hjemmelshaver(e) på tiltaksmatrikkel hentes når tiltaksmatrikkelen settes. Det vil jo som oftest være når man oppretter prosjektet. Hvis man det har skjedd et eierskifte etter dette må man slette tiltaksmatrikkelen og sette den på nytt for å hente opp gjeldende hjemmelshaver(e) på tiltaksmatrikkelen: